กระบวนการผลิตDisplay Rack
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celia Zhang
Amy Li
Richard zhang
David Zhan
Frank Zhan